Tuesday, February 10, 2009

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah

- Mengurus bilik darjah dan kerja-kerja rutin dengan kemas dan teratur

- Mewujudkan suasana bilik darjah yang menggalakkan dan sesuai untuk pengajaran pembelajaran

- Menyusun meja/ kerusi/ alat-alat pengajaran/ kedudukan p[elajar sesuai mengikut tajuk atau aktiviti yang dirancang

- Mengawal disiplin pelajhar dengan berkesan supaya pelajaran berjalan dengan lancar

- Menggunakan ruang/ kemudahan sedia ada dengan baik

- Menggunakan strategi/ teknik ynag dapat mengawal tingkahlaku yang tidak diingini


Penilaian

- Membuat rumusan yang berkaitan dengan isi pelajaran

- Memberi rasa puas hati pelajar

- Menggerakkan pelajar supaya bersedia untuk pelajaran akan datang

No comments: